Dane kontaktowe

Bambola
Dmowskiego 65/24
97-300 Piotrków Trybunalski
woj. łódzkie

NIP: 7711159201

tel: 509965693
e-mail: bambola@vp.pl

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod
adresem www.bambolasklep.pl

Sprzedającym jest "FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WENA JAROOSŁAW MADURA".

Leszka Białego 1/20 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 7711159201

 

Sklep bambolasklep.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzą sprzedaż towarów za
pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem złożenia i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w
sklepie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed
zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych
osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są
udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna
- sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza
istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień
Konsumentów). Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni
zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia
zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych
przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie
jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty
Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w
formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za
pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.
Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu
zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma
płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować
się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w
treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna
może skutkować anulowaniem zamówienia.
Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze

Sklepem prawidłowych danych kontaktowych ? w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-
mail oraz numeru telefonu.

Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających
wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za
zamówienie.
Płatności za zamówione produkty można dokonać ->

Płatności Shoper

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep
zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep
o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa
realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku
odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych
pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas wyprodukowania towaru
(podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na
dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni
robocze.
w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz
zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów.
Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku
wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania
niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią
wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem
kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo
zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki.
Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Konsumenta.
Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź za pomocą formularzu
kontaktowego do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.
W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej
przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego
elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.
Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez
Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę
kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.
Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny? w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem
przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu
określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez
przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo
przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę
(Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni
kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin
czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło
dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny w zakładce, ?ZWROTY,
WYMIANY, REKLAMACJE?
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu
wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy, zwykły sposób oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Kupującego.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania,

jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.
Zgodnie z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu/
wymiany, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Towar do zwrotu prosimy pakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo jego zawartości, mając na
uwadze wykluczenie uszkodzeń, aby produkty mogły trafić do sklepu w nienaruszonym stanie. Towar
uszkodzony podczas transportu nie podlega zwrotowi/wymianie. Wraz z odsyłanym towarem Konsument
jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Dołączenie do paczki dokumentu
sprzedaży będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
trzydziestu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (
wada ? zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było
napisane w serwisie sklepu bambolasklep.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a
w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania
z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie
Sklepu w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo
do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia
wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia
reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii
rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.Pozasądowe
sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu to tych
procedur:Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:- Konsument
uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.
37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i
działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z
dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych
sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się
do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja
na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne
ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem
zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź za pomocą formularza kontaktowego.
Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu
mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź
zaprzestania ich wykorzystywania.
Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep
pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Konsument.

W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie
wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 8zł (słownie: osiem złotych).
Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości,
sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego
zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w
przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania
zamówienia lub jego korekty.
Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-02-2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl